Tepelná izolace – PUR – PIR – TAUfoam

Dodá­váme a dová­žíme PUR a PIR tepel­něi­zo­lační desky od Bel­gické spo­leč­nosti Recti­cel® a také eko­no­mické PURPIR izo­lace GL THERM.

V nabídce najdete PIR a PUR tepel­něi­zo­lační izo­lační desky pro stře­chy, pod­lahy, odvě­trá­vané fasády, kom­po­zitní PIR desky pro vnitřní zatep­lo­vací systém.

recticel-logo-ii
pi-pur-r-izolace

PODLAHA

Pur izolace pro podlahu

Tepelně izo­lační desky pro pod­lahy ukon­čené multi vrst­vou kovo­vou fólií a kraft papí­rem s vyni­ka­jí­cími tepelně izo­lač­ními a vzdu­cho­těst­nými vlast­nostmi. Koe­fi­ci­ent tepelné vodi­vosti — 0,022 W/mK
Více

STŘECHA

nadkrokevni pir izolace

Tepelně izo­lační desky PIR — TAU­foam s vyso­kou těst­nosti spojů a vyni­ka­jí­cími tepelně izo­lač­ními vlastnostmi

více

ZDI — VNITŘNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

zatepleni-vnitrnych-sten-PUR-pir deska

Kom­po­zitní deska tvo­řena PIR pěnou a sádro­kar­to­no­vým povr­chem pro jed­nu­du­chému apli­kaci jako vnitřní zatep­lo­vací sys­tém s jed­no­du­chou mož­ností zís­kat vzhled nových stěn a vysoké tepelně izo­lační vlastnosti.

více

PUR a PIR tepelná izo­lace — Vlastnosti:

Dá se říci že jedná o nej­ú­čin­nější izo­laci s mezi kon­venčně pou­ží­va­ných izo­lací. Kromě vyni­kaj­ú­ich tepelně izo­lač­ních vlast­ností posky­tuje také velmi dlou­hou život­nost, nevadí jí vlhko ani voda, plísně a mik­roby se do ní velmi těžko usa­zují, vadí hlo­dav­cům (prach při kou­sání do izolace)

Tepelná izo­lace PURPIR

PUR (Pěnový poly­u­re­tan) tepelně izo­lační desky — je tepelná izo­lace vyrá­běna z poly­u­re­tanu. Desky jsou obvykle opláš­těné povrchvou úpra­vou, která pěnu chrání.

PIR (Poly­i­so­kya­nu­rát) — je bez­peč­nější při vzniku požáru, a sta­vební norma u nás nedo­vo­luje pou­ží­vat PUR izo­lace až na malé výjimky. Ostatní vlast­nosti jsou stejné jako u PUR.

TAU­Foam — je pro­dukt bel­gické spo­leč­nosti Recti­cel®, má jedi­neč­nou buněč­nou struk­turu proto tento pro­dukt není nazý­ván PIR pěnou

pur-izolacni-deska